Nauja galimybė Lietuvos socialinio ugdymo specialistams tobulinti tyrėjo kompetencijas

2014 - 06 - 17

Lietuvos socialinių pedagogų asociacija (LSPA) yra nevyriausybinė organizacija, vienijanti XXI amžiaus profesijos atstovus – socialinius pedagogus. Šie specialistai Lietuvos ugdymo įstaigose atsirado nuo 2001 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus Socialinių pedagogų įvedimo ugdymo institucijose programą.

Socialiniai pedagogai dėl savo veiklos įvairovės mūsų visuomenėje yra vadinami vaiko gerovės saugotojais, vaiko advokatais, pagalbos vaikui ir jo šeimai koordinatoriais. Atliekamų funkcijų įvairovė bei dažnas susidūrimas su naujomis, visuomenei dar nežinomomis problemomis ir jų sprendimo paieška, reikalauja iš šių specialistų nuolatinio kvalifikacijos tobulinimo, esamų kompetencijų plėtojimo ar naujų įgijimo.

Siekdama atliepti šį poreikį LSPA nuolat organizuoja seminarus, konferencijas bei rengia ir įgyvendina įvairaus lygmens kvalifikacijos tobulinimo projektus: 2006-2008 m. buvo įgyvendintas BPD projektas „Vaikų, iškrentančių iš bendrojo lavinimo sistemos, skaičiaus mažinimas, stiprinant prevencinių grupių veiklą ugdymo institucijose“ (www.vaikogerove.lt); 2009-2010 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų projektas „Socialinių pedagogų virtualus kompetencijų vystymo centras“ (www.lspa.lt); 2012 m. nacionalinis projektas „Socialinių pedagogų sėkmės forumas“.

2013 m. sausio 31 d. LSPA pradėjo įgyvendinti projektą „Lietuvos MTEP pajėgumo didinimas ugdant socialinio ugdymo tyrėjų kompetencijas“. Projektas yra finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonę „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“ (projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-015).

Projekto rengėjai rėmėsi integruotos humanitarinių ir socialinių mokslų, studijų ir verslo nacionalinės kompleksinės programos (toliau – HSM NKP) galimybių studijoje pateiktomis įžvalgomis, kad moksliniai tyrimai ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) tyrimai bei rezultatai yra menkai panaudojami versle. Tai sąlygoja nepakankama žmogiškųjų išteklių kokybė bei informacinės-organizacinės struktūros, užtikrinančios glaudų bendradarbiavimą, trūkumas ir neišplėtojimas. Dėl šių priežasčių Lietuvos socialinių pedagogų asociacija ėmėsi iniciatyvos įgyvendinti projektą “Lietuvos MTEP pajėgumo didinimas ugdant socialinio ugdymo tyrėjų kompetencijas”.

Projekto tikslas – ugdant socialinio ugdymo tyrėjų gebėjimus ir kompetencijas bei sukuriant socialinį partnerystės tinklą prisidėti prie MTEP pajėgumo didinimo ir efektyvaus HSM NKP koordinavimo.

Projekto metu bus atliktas tyrimas, kuris identifikuos, kokių kompetencijų trūksta socialinio ugdymo srities tyrėjams plėtojant tarpusavio ir tarpdisciplininį bendradarbiavimą bei partnerystę su privačiu sektoriumi. Vadovaujantis tyrimo rezultatais, bus parengta galimybių studija “Socialinio ugdymo srities tyrėjų kompetencijų ugdymo galimybės”.

Taip pat bus sukurta internetinė platforma, skirta neformaliuoju būdu įgyti trūkstamas kompetencijas, parengta mokymo medžiaga, organizuojami mokymai, rengiamos konferencijos.

Projekto tikslinė grupė – visi socialinio ugdymo srities tyrėjai. „Įgyvendinus projektą bus sudarytos palankesnės sąlygos vystytis kryptingam ir darnesniam bendradarbiavimui tarp socialinio ugdymo srities tyrėjų, praktikų bei privataus sektoriaus atstovų. Tai sustiprins šios srities tyrėjų gebėjimus plėtoti tarpusavio ir tarpdisciplininį bendradarbiavimą bei partnerystės ryšius su privačiu sektoriumi. O visa tai sudarys prielaidas atsirasti didesniam inovacijų kiekiui, kad būtų atlieptas humanitarinių ir socialinių mokslų svaresnis indėlis į ekonomikos augimą ir konkurencingumą“, – sako Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos direktorė Auksė Petruškevičiūtė ir kviečia sekti informaciją apie projektą organizacijos svetainėje www.lspa.lt

2014-06-17_135849

Atgal

Komentarai

Jūs galite pateikti komentarą naudodamiesi žemiau esančia forma.