Metodinė medžiaga

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos mokymo programą mokinių tėvams

2009 metų pabaigoje kartu parengėme ir išleidome „Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos mokymo programą mokinių tėvams“. Mokymai pagal šią programą vyksta nuolat, todėl atėjo toks metas, kad pabaigėme visas knygas. Švietimo ir mokslo ministerija davė truputį lėšų šiam leidiniui perleisti.

2014 - 11 - 10
Komentarai ( 0 )

Socialinis ugdymas tinklinėje visuomenėje

“Socialinis ugdymas tinklinėje visuomenėje” garso takelis.

2014 - 06 - 17
Komentarai ( 0 )

Kaip tėvai gali padėti savo vaikų sėkmingesniam mokymuisi?

OECD PISA išleido naują trumpraštį „Kaip tėvai gali padėti savo vaikų sėkmingesniam mokymuisi?” (What can parents do to help their children succeed in school?). Jis gali būti naudingas planuojant veiklą su tėvais, rūpinantis tėvų švietimu. Kaip žinote, PISA tyrė ne tik mokinių pasiekimus, bet ir konteksto dalykus. Greta kitų buvo tiriami mokinių tėvai, jų ir […]

2011 - 11 - 10
Komentarai ( 0 )

VAIKŲ UŽIMTUMO ORGANIZAVIMAS

aiko ugdymas ir ugdymasis suintensyvėja jam pradėjus eiti į mokyklą. Čia jis mokosi, įgauna socialinių įgūdžių, pamažu tampa brandžia asmenybe. Tačiau mokykloje, pamokų metu, jis praleidžia tik dalį laiko. Vaiko gyvenimas mokykloje sutvarkytas pagal tam tikrą tvarką, tačiau po pamokų vaikas gali pakliūti į nepalankią aplinką. Mokykloje gaunamos žinios, įgūdžiai, o popamokinė veikla taip pat […]

2010 - 07 - 30
Komentarai ( 0 )

Vaiko poreikių vertinimas

Poreikis – tai nėra noras kažką gauti ir turėti, bet trūkumas, kuris kliudo žmogui ar sistemai vystytis arba tobulėti. Socialiniai darbuotojai dažnai vadovaudamiesi savo, kaip kvalifikuotų specialistų, žiniomis ir profesine vertybių sistema nustato poreikį, kuris atrodo netinkamas ir nerealus klientams. Visada reikia atsižvelgti ir į kliento ar kitų susijusių žmonių poreikį. Ši praktika dera su […]

2010 - 07 - 29
Komentarai ( 0 )

SOCIALINĖS GLOBOS VAIKUI UŽTIKRINIMAS

Vienas pagrindinių socialinės paramos tikslų – padėti tenkinti būtiniausius poreikius tiems žmonėms, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos, o gebėjimas pasirūpinti savimi dėl objektyvių, nuo jų nepriklausančių priežasčių yra ribotas. Todėl ir šeimoms bei vaikams yra mokamos socialinės išmokos ir teikiamos socialinės garantijos bei lengvatos.

2010 - 07 - 28
Komentarai ( 0 )

Vaikų saugaus elgesio įgūdžių formavimas

Vystantis sugebėjimui abstrakčiai mąstyti, paaugliui yra ypatingai svarbu išsiaiškinti, kas jis yra ir koks turėtų būti jo vaidmuo visuomenėje. Naujus intelektualinius sugebėjimus paaugliai naudoja siekdami atitolti nuo vaikams taikomų apribojimų. Jie bando įvairius elgesio būdus, keičia socialinę orientaciją.

2010 - 07 - 28
Komentarai ( 0 )

VAIKO TEISIŲ IR TEISĖTŲ INTERESŲ UŽTIKRINIMAS

Lietuva, ratifikuodama Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, įsipareigojo gerbti ir užtikrinti visas Konvencijoje numatytas vaiko teises, tame tarpe ir imtis priemonių, skatinančių nuolat lankyti mokyklą ir mažinančių moksleivių, paliekančių mokyklą, skaičių. Tačiau, manytina, valstybės įsipareigojimai tuo nesibaigia ir turėtų būti traktuojami plačiau nei tik pakankamų išteklių mokykloms paskirstymas ir įstatymų, verčiančių vaikus jas lankyti, priėmimas […]

2010 - 07 - 28
Komentarai ( 0 )

Mokyklos nelankymo prevencijos priemonės

Ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencijos priemonės: krūvių mažinimas; psichologinio klimato gerinimas (įvairios programos, vykdomos pačių mokyklų bei savivaldybių); socialiniai pedagogai mokyklose; psichologai mokyklose; prevencinio darbo grupės mokyklose ir koordinavimo grupės savivaldybėse; mokinių pavėžėjimas (geltonieji autobusiukai) ir kt.

2009 - 12 - 16
Komentarai ( 0 )

Mokyklos nelankymo prevencija

Mokymosi pasiekimų ir lankomumo užtikrinimas susijęs su mokinių problemų supratimu ir jų sprendimu. Vienas iš būdų, norint užkirsti kelią mokinių iškritimui, sietinas su prisirišimo prie mokyklos stiprinimu. Mokytojų nuostatos gali padėti arba trukdyti mokymosi motyvacijai formuotis; geresnių rezultatų pasiekia tie mokytojai, kurie tikisi iš vaiko pastangų, geranoriškumo, pasirengimo bendradarbiauti ir aiškina vaiko elgesį remdamiesi šiomis […]

2009 - 12 - 14
Komentarai ( 0 )