Lapkričio 25 d. Kaune, A. Puškino gimnazijoje (Vytauto pr. 50) įvyks Respublikinė mokslinė- praktinė konferencija „Socialinės pedagoginės pagalbos pokyčiai, iššūkiai ir galimybės“

2014 - 11 - 24

Mokinio psichosocialinių sunkumų vertinimas socialinio pedagogo darbe. Erika Penkauskie-nė, vyr. socialinė pedagogė, Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla;

Socialinio pedagogo veikla, ugdant SUP turin-čių mokinių socialinę kompetenciją. Danguolė Bražėnienė, vyr. socialinė pedagogė, Utenos Vy-turių progimnazija.

Socialinio pedagogo ir psichologo bendradar-biavimas, dirbant su SUP mokiniais. Ernesta Petrauskienė, socialinė pedagogė, Kauno S. Lo-zoraičio vidurinė mokykla, Dovilė Valiūnė, psi-chologė, KTU Vaižganto progimnazija;

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinėje mokyklo-je vykdytas projektas „Kartu – lengviau išmokt daugiau“. Asta Liepinienė, socialinė pedagogė, Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla;

Socialinio pedagogo darbas su specialiųjų ugdy-mosi poreikių turinčiais mokiniais Kauno Ko-vo11-osios vidurinėje mokykloje. Aksinija And-rijankina, socialinė pedagogė metodininkė, Kau-no Kovo 11-osios vidurinė mokykla;

Socialinis pedagogas – ugdymo karjerai koordi-natorius. Jolita Tamulionienė, socialinė pedago-gė metodininkė, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija;

Kauno „Varpo“ gimnazijos dalyvavimas Maltos ordino veikloje. Asta Miklaševičiūtė, socialinė pedagogė, Kauno „Varpo“ gimnazija;

Mokinių savanoriška veikla Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vidurinėje mokykloje. Edita Vasiliauskaitė, vyr. socialinė pedagogė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vidurinė mokykla.

Lankstinukas
Lankstinukas
Atgal

Komentarai

Jūs galite pateikti komentarą naudodamiesi žemiau esančia forma.