Kūrybingi mokytojai kviečiami dalyvauti konkurse „Užduoties kodas“! Rask sprendimą – sukurk įdomiausių užduočių lobyną!

2014 - 07 - 07

Konkurso tikslas:

 • skatinti mokytojus pritaikyti ugdymo turinį įtraukiant mokinius į tikroviškų problemų sprendimą;
 • padėti mokiniams plėtoti naujas žinias ir aukštesnio lygio mąstymą, gebėjimus spręsti problemas ir tyrinėti;
 • sukurti tikrovišką produktą arba rezultatą (problemų sprendimo užduočių banką), kuris padės mokiniams savarankiškai, pasitikint savimi spręsti problemas ir mokytis.

Laikas. Konkursas vyks nuo 2014 m. liepos 1 d. iki spalio 15 d.

Dalyviai. Konkurse gali dalyvauti įvairių dalykų mokytojai arba mokytojų komandos, mokytojų asociacijų, metodinių būrelių nariai.

Ką ir kaip atlikti?

 • Užduotis galima pateikti iš dorinio, kalbų, socialinio, matematinio, gamtamokslinio, informacinių technologijų, meninio, technologinio ugdymo sričių – po 1–3 problemų sprendimo užduočių ar mokymosi veiklų pavyzdžius.
 • Užduotys pagal mokinių amžių skirstomos į tris kategorijas: 5−6 klasių, 7−8 klasių ir 9−10 klasių koncentrus.
 • Galimi du problemų sprendimo užduočių tipai:
 1. Problemos sprendimo ir tyrimo proceso veikla (žr. 1, 2 ir 3 priedus), kuri turėtų atitikti bent tris iš šių kriterijų:
  • nurodytas problemos tyrimo kontekstas (asmeninis; visuomeninis: mokyklos, vietos bendruomenės, nacionalinis; profesinis ar globalusis);
  • tarpdalykinė integracija: tyrimo problema sieja skirtingų dalykų turinį;
  • savarankiškumas: pačių mokinių iškelti klausimai, naujos idėjos, hipotezės, pasiūlyti problemos sprendimo būdai, priimti ir įgyvendinti sprendimai, sukurti produktai (mokinių darbų pavyzdžiai);
  • kūrybingumas: originalus išradimas, produktas, netikėtas procesas, rezultatas, prisidedantis prie aplinkos pokyčių;
  • motyvacija ir įsitraukimas: aktuali, prasminga tema; įdomi, maloni individuali ar grupinė veikla, leidžianti pasireikšti skirtingų pomėgių ir gebėjimų mokiniams;
  • aukštesnio lygio mąstymas: skatina analizuoti, apibendrinti, įvertinti skirtingus požiūrius, galimus sprendimus, daryti išvadas, įsivertinti rezultatus;
  • refleksija: padeda apmąstyti mokinių stipriąsias ir tobulintinas mokymosi puses.
 2. Problemų sprendimo gebėjimų vertinimo-diagnostinė užduotis (žr. 4 ir 5 priedus) turėtų atitikti bent tris iš šių kriterijų:
  • nurodytas problemos kontekstas (asmeninis, visuomeninis, istorinis, technologinis);
  • pateikta paini situacija, susijusi su žinių pritaikymu realiame gyvenime už mokyklos ribų;
  • paini situacija, reikalaujanti ištirti kokio nors dalyko priežasties ir pasekmės ryšius keliant klausimus „kodėl?“ arba „Kas, jeigu?“;
  • užduotis, skatinanti mokinius logiškai mąstyti, skirti faktus ir nuomones, lyginti tikslus ir priemones, kritiškai vertinti galimus problemos sprendimo būdus;
  • užduotyje aprašytos kliūtys arba išankstinės sąlygos, į kurias svarbu atsižvelgti sprendžiant uždavinį (pvz., apribojimai, interesų konfliktas, stokojama informacijos, pateikiamos tik užuominos);
  • užpildyta vertinimo instrukcija trijų problemų sprendimo kompetencijos lygių (pagal pateiktą 4 priedo užduoties formą ir 5 priedo užduoties pavyzdį).
 • Užduotys rašomos lietuvių kalba, MS Word formatu.
 • Konkurso dalyviai užduotis gali siųsti el. paštu uzduotieskodas@upc.smm.lt.

Daugiau dokumentų, dalyvio anketą ir informacijos rasite : http://www.upc.smm.lt/naujienos/pisa/kodas.php

Atgal

Komentarai

Jūs galite pateikti komentarą naudodamiesi žemiau esančia forma.