Inovacijos žengia į socialinio ugdymo profesionalų kasdienybę

2015 - 02 - 25

Socialinis ugdymas tampa vis svarbesne mūsų gyvenimo dalimi, o šios profesijos atstovai vis dažniau renkasi inovatyvius darbo metodus, kompetencijų ugdymo galimybes bei inicijuoja viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą.

Lietuvos socialinių pedagogų asociacija (LSPA) įgyvendino projektą „Lietuvos MTEP pajėgumo didinimas ugdant socialinio ugdymo tyrėjų kompetencijas“, kurio metu patobulintos socialinio ugdymo srities profesionalų kompetencijos ir sudarytos sąlygos socialinių inovacijų, kūrybinių bei socialinių industrijų plėtrai.

„Projektas įtvirtino Lietuvos socialinių pedagogų asociaciją kaip kompetetingą tyrimų instituciją, gebančią vykdyti atsakingą viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę ir socialinę klasterystę, kartu su mokslinėmis institucijomis vykdyti žmogiškųjų resursų kokybinę analizę, modernius mokymus, kurie bus naudingi ne tik socialiniams ugdytojams, tyrėjams, bet ir visiems socialinio spektro moksliniams darbuotojams ir inovatyviems praktikams“, – teigė Lietuvos edukologijos universiteto profesorė Giedrė Kvieskienė.

Virtualus socialinės partnerystės tinklas suteikė platesnes galimybes tobulėti

Projekto metu siekiant stiprinti viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą per masines informavimo priemones ir socialinius tinklus sukurtas virtualusis socialinės partnerystės tinklas, kurį sudaro internetinė platforma (virtualioji mokymosi aplinka, portalas, duomenų bazė). Be to, surengtos dvi mokslinės konferencijos, išleisti informaciniai leidiniai, ištransliuotos televizijos ir radijo laidos nacionaliniuose kanaluose apie socialinį ugdymą tinklinėje visuomenėje.

Virtualiojoje mokymosi aplinkoje, skirtoje neformaliuoju būdu įgyti trūkstamas kompetencijas, organizuoti mokymai socialinio ugdymo srities mokslininkams ir praktikams socialinės partnerystės modeliavimo, duomenimis grįstos vadybos, kompleksinės (sisteminės) pagalbos, socialinės ekonomikos ir sumaniosios socializacijos temomis.

Mokymuose, kurie įvyko 2015 m. sausio-vasario mėn. virtualiojoje mokymosi aplinkoje (adresu http://vma.lspa.lt), daugiau nei pusė šimto dalyvių ne tik įgijo naujų komptencijų ar praplėtė jau turimas, bet ir turėjo galimybę diskutuoti, konsultuotis su mokymų rengėjais jiems rūpimais klausimais.

Inovatyvių mokymų dalyvių teigimu, nuotolinės paskaitos buvo aiškios, suprantamos, įdomios, skatinančios kūrybiškumą ir nepastatančios žmogaus į tam tikrus rėmus. Daugelis besimokiusiųjų sakė, kad įgytos žinios pravers praktinėje veikloje.

Ateityje – didesnis inovacijų kiekis

Projekto organizatorių teigimu, įgyvendinus visas veiklas, matyti akivaizdūs rezultatai: sustiprėjo socialinio ugdymo tyrėjų gebėjimai plėtoti tarpusavio ir tarpdisciplininį bendradarbiavimą bei partnerystės ryšius su privačiuoju sektoriumi, socialiniai pedagogai įgavo daugiau pasitikėjimo, pradėtas efektyvesnis bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, socialiniais ugdytojais, dirbančiais kituose sektoriuose.

„Visa tai sudaro prielaidas ateityje atsirasti didesniam inovacijų kiekiui, kuris įneš svarų indėlį į humanitarinių ir socialinių mokslų bei ekonomikos augimą ir konkurencingumą. Be to, sukurtas socialinės partnerystės tinklas, kuris prisideda prie Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros pajėgumo didinimo ir efektyvaus humanitarinių ir socialinių mokslų specialistų rengimo.

Tikimės, kad įgyvendintas projektas padės plėtoti kryptingą ir darnesnį socialinio ugdymo srities tyrėjų, praktikų ir privačiojo sektoriaus atstovų bendradarbiavimą, o LSPA narių patobulintos kompetencijos bus pritaikytos kuriant tinklinį bendradarbiavimą, skleidžiant gerąją patirtį nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis“, – rezultatais džiaugėsi projekto vadovė Auksė Petruškevičiūtė.

Projektui pasibaigus sukurta internetinė platforma bus ir toliau palaikoma LSPA iniciatyva, o prie virtualios mokymosi aplinkos prisijungę vartotojai galės ugdyti trūkstamas kompetencijas neformaliuoju būdu, keistis idėjomis, dalintis gerąja patirtimi, užmegzti ir palaikyti ryšius, bendradarbiauti.

LSPA projektas „Lietuvos MTEP pajėgumo didinimas ugdant socialinio ugdymo tyrėjų kompetencijas“ vykdytas 2013-2015 m., siekiant gerinti socialinio ugdymo srities profesionalų įvaizdį, tobulinti jų kompetencijas ir kurti jų gerovę. Per šį laikotarpį buvo atliktas tyrimas ir identifikuotos kompetencijos, kurių trūksta šios srities tyrėjams, plėtojantiems tarpusavio ir tarpdisciplininį bendradarbiavimą bei partnerystę su privačiuoju sektoriumi. Vėliau parengta galimybių studija ir metodinė mokymų medžiaga.

LSPA įsikūrė 2002 m. ir šiuo metu vienija maž¬daug penktadalį visų Lietuvoje dirbančių socialinių pedagogų bei ugdo ir tobulina jų kompetencijas. Asociacijos veiklos orientuotos į veiksmingą, šiuolaikišką socialinio ugdymo srities iššūkių sprendimą. Daugiau informacijos galima rasti internetinėje svetainėje www.lspa.lt.

Atgal

Komentarai

Jūs galite pateikti komentarą naudodamiesi žemiau esančia forma.