Viešųjų pirkimų taisyklės

PATVIRTINTA

Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos
Direktorės 2013 vasario 22 d.
Įsakymu Nr. 2013-02-22-1
LIETUVOS SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ ASOCIACIJOS
SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

 

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

II.    PIRKIM�� PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS. PIRKIMUS ATLIEKANTYS ASMENYS

III.    SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS

IV.    PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS, PAAIŠKINIMAI, TEIKIMAS

V.      REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI

VI.    TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VII.   TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS PATIKRINIMAS

VIII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

IX.    PIRKIMO SUTARTIS

X. PRELIMINARIOJI SUTARTIS

XI.    PIRKIMŲ BŪDAI IR JŲ PASIRINKIMO SĄLYGOS

XII. ATVIRAS KONKURSAS

XIII. RIBOTAS KONKURSAS

XIV. SKELBIAMOS DERYBOS

XV. APKLAUSA

XVI. KONKURENCINIS DIALOGAS

XVII. PROJEKTO KONKURSAS

XVIII. ELEKTRONINIS AUKCIONAS

XIX. DINAMINĖ PIRKIMŲ SISTEMA

XX. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ YPATUMAI

XXI. PIRKIMO DOKUMENTAVIMAS IR ATASKAITŲ PATEIKIMAS

XXII. INFORMACIJOS APIE PIRKIMĄ TEIKIMAS

XXIII. GINČŲ NAGRINĖJIMAS

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos (toliau vadinama – perkančioji organizacija) supaprastint�� viešųjų pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųj�� pirkim�� įstatymu (ŽIN., 1996, NR. 84-2000; 2006, NR. 4-102; 2008, NR. 81-3179; 2009, NR. 93-3986; 2010 NR. 25-1174; 2011, NR. 2-36) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais viešuosius pirkimus (toliau – pirkimai) reglamentuojančiais teisės aktais.
2. Perkančioji organizacija prekių, paslaugų ir darbų supaprastintus pirkimus (toliau – supaprastinti pirkimai) gali atlikti Viešųjų pirkim�� įstatymo 84 straipsnyje nustatytais atvejais.
3. Taisykl��s nustato supaprastintų pirkimų organizavimo ir planavimo tvarką, pirkimus atliekančius asmenis, pirkimo būdus ir jų atlikimo, ginč�� nagrinėjimo procedūras, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimus.
4. Atlikdama supaprastintus pirkimus perkančioji organizacija vadovaujasi šiomis Taisyklėmis, Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – CK), kitais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais.
5. Supaprastinti pirkimai atliekami laikantis lygiateisi��kumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl pirkimų, vadovaujamasi racionalumo principu.
6. Perkančiosios organizacijos vykdomuose supaprastintuose pirkimuose turi teisę dalyvauti fiziniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys, viešieji juridiniai asmenys ar tokių asmenų grupės. Pasiūlymui (projektui) pateikti ūkio subjektų grupė neprivalo įsteigti juridinio asmens. Perkančioji organizacija gali reikalauti, kad, ūkio subjektų grupės jungtinės pasiūlym�� (projektą) pripažinus geriausiu ir perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti viešojo pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – pirkimo sutartis), ši ��kio subjektų grupė ��gytų tam tikrą teisinę formą, jei tai yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.
7. Atliekant supaprastintus pirkimus perkančioji organizacija siekia atsižvelgti į visuomenės poreikius socialinėje srityje, aplinkos apsaugos reikalavimus. Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-08 nutarimo Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 90-3573), Viešųjų pirkimų įstatymo 13 ir 91 straipsnio nuostatomis. Pirkimai gali b��ti rezervuoti tam tikroms asmenų grup��ms. Perkančioji organizacija bet kurio pirkimo dokumentuose gali nustatyti:
7.1. sąlygas, sudarančias galimybę pirkime dalyvauti tik neįgaliųjų socialinėms įmonėms bei ��monėms ir organizacijoms, kuriose ne mažiau kaip pusę visų darbuotojų sudaro neįgalieji;
7.2. kad pirkimas bus atliekamas pagal remiamų asmenų, kurių dauguma yra ne��galieji, įdarbinimo programas;
7.3. sąlygas pirkime dalyvauti socialinėms įmonėms, įmonėms, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteist��jų, atliekanči���� arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, įmonėms, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų neįgali��j��, ir įmonėms, kuri�� dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų, kai perkamos jų pagamintos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai.
8. Taisyklėse naudojamos sąvokos:
8.1. Alternatyvus pasiūlymas – pasiūlymas, kuriame si��lomos kitokios, negu yra nustatyta pirkimo dokumentuose, pirkimo objekto charakteristikos arba pirkimo sąlygos.
8.2. Apklausa – pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija ra��tu arba žodžiu kviečia tiekėjus pateikti pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš mažiausią kainą pasiūliusio ar ekonomiškiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo.
8.3. Apra��omasis dokumentas – vykdant pirkimą konkurencinio dialogo būdu tiek��jams pateikiamas, technin����ms specifikacijoms analogiškas dokumentas, kuriame pirkimo objekto savybės apibūdinamos labiau aprašomuoju pobūdžiu nei įprastinėse techninėse specifikacijose. Aprašomajame dokumente gali būti pateikiamos ir teisinės, administracinės, sutartinės ar kitokios sąlygos, susijusios su konkurencinio dialogo vykdymu.
8.4. Atviras konkursas – pirkimo b��das, kai kiekvienas suinteresuotas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą.
8.5. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir pirkimo sutartyje nustatoma kaina ar pirkimo sutarties kainos apskaičiavimo taisyklės.
8.6. Kvalifikacijos patikrinimas – procedūra, kurios metu tikrinama, ar tiekėjai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.
8.7. Kvalifikacinė atranka – procedūra, kurios metu perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos kriterijus atrenka nustatytą skaičių kandidatų, kviestinų dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose.
8.7. Numatomo viešojo pirkimo vertė (toliau – pirkimo vertė) ��� perkančiosios organizacijos numatomų sudaryti pirkimo sutarčių vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės mokesčio, įskaitant visas sutarčių pasirinkimo ir pratęsimo galimybes. Pirkimo vertė skaičiuojama pirkimo pradžiai, atsižvelgiant į visas to paties tipo prekių ar paslaugų arba tam pačiam objektui skirtas darbų pirkimo sutarčių vertes.
8.8. Pirkimo organizatorius – perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu paskirtas perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kuris Taisyklių nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka supaprastintus pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma viešojo pirkimo komisija.
8.9. Pirkimo iniciatorius – perkančiosios organizacijos padalinys ar valstybės tarnautojas (darbuotojas), kuris nurodė poreikį įsigyti reikalingas prekes, paslaugas arba darbus
8.10. Projekto konkursas – tai pirkimo būdas, kai perkančiajai organizacijai suteikiama galimybė įsigyti konkursui pateiktą ir vertinimo komisijos (žiuri) išrinktą planą ar projekt�� (teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos, duomenų apdorojimo, meniniu ar kultūriniu poži��riu sud����tingų ar panašaus pobūdžio paslaugų). Konkurso dalyviams gali būti skiriami prizai ar piniginės išmokos.
8.11. Ribotas konkursas – pirkimo būdas, kai parai��kas dalyvauti konkurse gali pateikti visi norintys konkurse dalyvauti tiekėjai, o pasiūlymus konkursui – tik perkančiosios organizacijos pakviesti tiekėjai.
8.12. Skelbiamos derybos – pirkimo būdas, kai paraiškas dalyvauti derybose gali pateikti visi tiekėjai, o perkančioji organizacija su visais ar atrinktais tiekėjais derasi dėl pirkimo sutarties sąlygų.
9. Taisyklėse vartojamos kitos pagrindinės sąvokos nustatytos Viešųjų pirkimų įstatyme.

II.PIRKIMŲ PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS. PIRKIMUS ATLIEKANTYS ASMENYS

10. Pirkimo iniciatoriai ateinantiems metams numatomus pirkimus planuoti pradeda kiekvienų metų ketvirtą ketvirtį. Jie iki kiekvienų kalendorinių metų gruodžio 31 d. pateikia perkan��iosios organizacijos pirkimų organizatoriui informaciją apie poreikį įsigyti prekių, paslaugų ar darbų ateinančiais kalendoriniais metais, nurodydami šių prekių, paslaug�� ar darbų kodus pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyn�� (toliau – BVPŽ) ir orientacinę vertę.
11. Pirkim�� organizatorius iki kalendorinių metų sausio 31 d. sudaro informacijos apie einamaisiais metais numatomus vykdyti pirkimus suvestin�� (toliau – Informacijos suvestinė). Informacijos suvestinėje nurodomos prekės, paslaugos ir darbai, kodai pagal BVPŽ, planuojamos (turimos) lėšos, nurodant šaltinį, bei galimas pirkimo būdas, atsižvelgiant į pirkimo vertę. Informacijos suvestinė per��iūrima kiekvieną ketvirtį ir, esant reikalui, tikslinama.
12. Perkančiosios organizacijos vadovas tvirtina perkančiosios organizacijos planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais viešųjų pirkimų planus ir kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 15 d., o šiuos planus patikslinus, nedelsiant, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir perkančiosios organizacijos tinklalapyje skelbia tais metais planuojamų vykdyti vie����jų pirkimų suvestinę Viešųjų pirkim�� tarnybos nustatyta tvarka ir nurodo perkančiosios organizacijos pavadinimą, adresą, kontaktinius duomenis, pirkimo objekto pavadinimą ir kodą, numatom�� kiekį (jeigu įmanoma), numatomą pirkimo pradžią, pirkimo būdą ir ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmę.
13. Supaprastintus pirkimus perkančiojoje organizacijoje vykdo Komisija ir (ar) darbuotojai, paskirti vykdyti Taisykli�� 14 punkte nurodytus pirkimus (toliau vadinama – Pirkim�� organizatorius). Komisija sudaroma Perkančiosios organizacijos direktoriaus įsakymu. Mažos vertės pirkimus vykdo Komisija arba Pirkimo organizatorius. Komisijos pirmininku, jos nariais, Pirkimo organizatoriumi skiriami nepriekaištingos reputacijos asmenys.
14. Mažos vertės pirkimus vykdo Komisija, kai:
14.1. prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė yra lygi ar viršija 50 tūkst. Lt (be PVM);
14.2. darbų pirkimo sutarties vertė yra lygi ar viršija 150 tūkst. Lt (be PVM).
15. Pirkim���� organizatorius prieš pradėdamas pirkimą numatomą pirkimo sutarties vertę privalo suderinti su perkan����iosios organizacijos vadovu.
16. Pirkimo iniciatorius d��l pirkimo atlikimo teikia paraišką – užduotį, kurioje turi nurodyti šias pagrindines pirkimo s��lygas ir informaciją:
16.1. pirkimo objekto pavadinimą, jo apibūdinimą, nurodant perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybes (techninę specifikaciją), kokybės ir kitus reikalavimus, reikaling�� kiekį ar apimtis;
16.2. planuojamas (turimas) šiam pirkimui lėšas, nurodant jų šaltinį, ir maksimalią šio pirkimo vertę;
16.3. pirkimo objekto eksploatavimo išlaidas;
16.4. minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus;
16.5. jeigu paraiška – užduotis paduodama dėl pirkimo apklausos būdu – argumentuotą siūlomų kviesti tiekėj������ sąrašą;
16.6. pasiūlymų vertinimo kriterijus; kai siūloma vertinti ekonomiškai naudingiausio  pasiūlymo kriterijumi – ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus ir parametrus, jų lyginamuosius svorius ir vertinimo tvarką;
16.7. prekių pristatymo ar paslaugų bei darbų atlikimo terminus, kitas reikalingas pirkimo sutarties sąlygas arba pirkimo sutarties projektą;
16.8. galimybes pirkime taikyti aplinkosaugos kriterijus;
16.9. reikalingus planus, brėžinius ir projektus;
16.10. kitą reikalingą informaciją.
17. Perkančiosios organizacijos vadovas turi teisę priimti sprendimą pavesti supaprastintą pirkimą vykdyti Pirkimo organizatoriui arba Komisijai neatsižvelgdamas į Taisyklių 14.1 ir 14.2 punktuose nustatytas aplinkybes.
18. Tuo pačiu metu atliekamiems keliems supaprastintiems pirkimams gali būti sudarytos kelios Komisijos ar paskirti keli Pirkimo organizatoriai. Komisijos sekretoriumi skiriamas vienas iš Komisijos nari��.
19. Komisija dirba pagal perkančiosios organizacijos direktoriaus patvirtintą Komisijos darbo reglamentą. Komisijai turi būti nustatytos užduotys ir suteikti visi užduotims vykdyti reikalingi įgaliojimai. Komisija sprendimus priima savarankiškai. Prieš pradėdami supaprastintą pirkimą Komisijos nariai ir Pirkimo organizatorius turi pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.
20. Perkančioji organizacija gali vykdyti supaprastintus pirkimus per centrinę perkančiąją organizaciją arba iš jos (jei centrinė perkančioji organizacija sudariusi atitinkamų prekių, paslaugų ar darbų preliminari��sias sutartis). Siūlymą pirkti per centrinę perkančiąją organizaciją arba iš jos perkančiosios organizacijos direktoriui gali teikti Komisija ar Pirkimo organizatorius.
21. Perkančioji organizacija supaprastinto pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti gali įgalioti kitą perkančiąją organizaciją (toliau vadinama – įgaliotoji organizacija). Tokiu atveju įgaliotajai organizacijai nustatomos užduotys ir suteikiami visi įgaliojimai toms užduotims vykdyti.
22. Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti supaprastintą pirkimą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (perkamas objektas tapo nereikalingas, nėra lėšų už jį apmokėti, reikia tikslinti sąlygas ir pan.). Teikimą d��l supaprastinto pirkimo nutraukimo Komisija arba Pirkimo organizatorius teikia perkančiosios organizacijos direktoriui, kuris priima sprendimą dėl supaprastinto pirkimo procedūrų nutraukimo. Sprendimą dėl mažos vertės pirkimo nutraukimo gali priimti Komisija arba Pirkimo organizatorius.

III.SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS

23. Perkančioji organizacija skelbimą apie pirkimą, skelbim���� apie sudarytą pirkimo sutartį ir informacinį pranešim�� apie sprendimą pirkti prekes, paslaugas ar darbus nepaskelbus apie pirkimą (toliau – informacinis pranešimas), kuriuos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą bei šias Taisykles numatyta paskelbti viešai, skelbia “Valstybės žini����� priede “Informaciniai pranešimai” ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS). Skelbimo ar informacinio pranešimo  paskelbimo diena yra skelbimo paskelbimo data �����Valstybės žinių” priede “Informaciniai pranešimai”.
24. Perkančioji organizacija užtikrina, kad papildomai informacija gali b��ti paskelbta ne anksčiau negu paskelbta ���Valstybės žinių” priede “Informaciniai pranešimai”, o to paties skelbimo turinys visur bus tapatus. Už skelbimo ir informacinio pranešimo turinį atsakinga perkančioji organizacija.
25. Perkančioji organizacija skelbia apie kiekvieną pirkimą, išskyrus pirkimus, atliekamus apklausos būdu šių Taisyklių nustatytais atvejais.
26. Perkan��ioji organizacija, sudariusi pirkimo sutartį ar preliminariąją sutart�� dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlio B paslaugų sąraše nurodytų paslaugų, kai pirkimo vertė yra ne mažesnė, negu yra  nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, ne vėliau kaip per 48 dienas po pirkimo sutarties  ar preliminariosios sutarties sudarymo Viešųjų pirkimų tarnybai pateikia skelbimą apie sudarytą pirkimo sutartį ar preliminariąją sutart��, skelbime nurodydama, ar ji sutinka, kad skelbimas būtų paskelbtas.
27. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą pirkti prekes, paslaugas ar darbus, neskelbiant apie pirkimą, paskelbia informacin�� pranešimą, šių Taisyklių 102.1.1, 102.1.2, 102.1.6, 102.2.1, 102.3.1, 102.3.2, 102.3.4, 102.3.5, 102.4.1, 102.5.1 punktuose nustatytais atvejais. Perkančioji organizacija informacinį pranešimą skelbia bet kuriuo momentu iki pirkimo sutarties sudarymo, kai ji gali identifikuoti tiek��ją, su kuriuo ketina sudaryti pirkimo sutartį (priėmus sprendim�� kreiptis į tiekėją pateikti pasiūlymą, jau pateikus kvietimą tiek��jui dalyvauti pirkimo procedūrose, pasiūlymo vertinimo procedūros metu arba pripažinus tiekėjo pasiūlymą tinkamu ar, kai kviečiamas daugiau kaip vienas tiekėjas –  sudarius preliminarią pasiūlymų eil�� ar patvirtinus laimėtoj��).

IV.PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS, PAAIŠKINIMAI, TEIKIMAS

28. Pirkimo dokumentus pagal Pirkimų iniciatoriaus parengtas pagrindines pirkimo sąlygas rengia Komisija. Jei mažos vertės pirkimą atlieka Pirkim�� organizatorius pirkimo dokumentus rengia pirkimų organizatorius. Pirkimo dokumentus rengiantys asmenys turi teisę gauti iš perkančiosios organizacijos darbuotojų visą informaciją, reikalingą pirkimo dokumentams parengti ir pirkimo procedūroms atlikti.
29. Pirkimo dokumentai nerengiami, kai pirkimas atliekamas žodžiu.
30. Pirkimo dokumentai rengiami lietuvių kalba. Papildomai pirkimo dokumentai gali būti rengiami ir kitomis kalbomis.
31. Pirkimo dokumentai turi būti tiksl����s, aiškūs, be dviprasmybi����, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.
32. Pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai negali dirbtinai riboti tiekėjų galimybi�� dalyvauti pirkime ar sudaryti sąlygas dalyvauti tik konkretiems tiekėjams.
33. Pirkimo dokumentuose, atsižvelgiant į pasirinktą pirkimo būdą, pateikiama ši informacija:
33.1. jei apie pirkimą buvo skelbta, nuoroda į skelbimą;
33.2. perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų, kurie įgalioti palaikyti ryšį su tiekėjais pareigos, vardai, pavardės, adresai, telefonų ir faksų numeriai;
33.3. pasiūlym��, vykdant projekto konkursą ��� projektų (toliau šiame punkte – pasiūlymų (projektų)) ir/ar paraiškų pateikimo terminas (data, valanda ir minutė) ir vieta;
33.4. pasiūlymų (projektų) ir/ar paraiškų, rengimo ir pateikimo reikalavimai; jeigu numatoma pasiūlymus (projektus) ir/ar paraiškas priimti naudojant elektronines priemones, atitinkančias Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio nuostatas, – informacija apie reikalavimus, būtinus pasiūlymams (projektams) ir/ar paraiškoms pateikti elektroniniu būdu, įskaitant ir kodavimą (šifravimą);
33.5. pasiūlymo (projekto) galiojimo terminas;
33.6. prekių, paslaugų, darbų ar projekto pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai;
33.7. techninė specifikacija;
33.8. informacija, ar pirkimo objektas skirstomas į dalis, kurių kiekvienai bus sudaroma pirkimo sutartis arba preliminarioji sutartis, ir ar leidžiama pateikti pasiūlymus parduoti tik vienai pirkimo objekto daliai, vienai ar kelioms dalims, ar visoms dalims; pirkimo objekto dalių, dėl kurių gali būti pateikti pasiūlymai, apibūdinimas;
33.9. informacija, ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus (projektus), šių pasiūlym�� reikalavimai;
33.10. jeigu numatoma tikrinti kvalifikaciją – tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, tarp jų ir reikalavimai atskiriems bendrą paraišką ar pasiūlymą pateikiantiems tiekėjams;
33.11. jeigu numatoma riboti tiekėjų skai��ių – kvalifikacinės atrankos kriterijai bei tvarka, mažiausias kandidatų, kuriuos perkančioji organizacija atrinks ir pakvies pateikti pasiūlymus, skaičius;
33.12. dokumentų sąrašas ir informacija, kurią turi pateikti tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus;
33.13. informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir i��reikšta pasiūlymuose (projektuose) nurodoma pirkimo kaina;
33.14. informacija, kad pasiūlymai bus vertinami litais. Jeigu pasiūlymuose (projektuose) kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlym�� pateikimo termino dieną;
33.15. kur ir kada (diena, valanda ir minutė) bus atplė��iami vokai su pirkimo pasiūlymais (projektais) ar susipaž��stama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais (toliau susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, taip kaip ir vokuose pateiktais pasiūlymais, vadinama vokų su pasiūlymais atplėšimu);
33.16. vokų su pasiūlymais (projektais) atplėšimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros, tame tarpe nurodant informaciją, ar tiekėjams leidžiama dalyvauti vokų su pasiūlymais atplė��imo procedūroje;
33.17. pasiūlymų (projektų) vertinimo kriterijai, kiekvieno jų svarba (lyginamasis svoris/eiliškumas) bendram įvertinimui, vertinimo taisykl��s ir procedūros;
33.18. siūlomos pasirašyti pirkimo (preliminariosios) sutarties svarbiausios sąlygos arba pirkimo sutarties projektas. Jeigu numatoma galimybė keisti pirkimo sutarties s��lygas – informacija apie pirkimo sutarties keitimo aplinkybes, keitimo tvarką bei įforminimą;
33.19. jei reikalaujama – pasiūlymų (projektų) galiojimo užtikrinimo ir/ar pirkimo sutarties ��vykdymo užtikrinimo reikalavimai;
33.20. jei perkančioji organizacija numato reikalavimą, kad ūkio subjektų grupė, kurios pasi��lymas bus pripažintas geriausiu, įgytų tam tikrą teisinę form�� – teisinės formos reikalavimai;
33.21. būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų;
33.22. pasiūlymų keitimo ir atšaukimo tvarka;
33.23. informacija, ar su projekto konkurso laimėtoju (laimėtojais) bus sudaroma pirkimo sutartis; informacija, ar tiekėjams bus mokama kompensacija, perkančiajai organizacijai nutraukus projekto konkursą; informacija apie projekto konkurso laimėtojui (laimėtojams) ar dalyviams skiriamus prizus ar kitus apdovanojimus (kai tai taikoma);
33.24. terminas, iki kada nelaimėję projektai turi būti grąžinti projekto konkurso dalyviams;
33.25. kita reikalinga informacija apie pirkimo sąlygas ir procedūras.
34. Pirkimo dokumentų sudėtinė dalis yra skelbimas apie pirkimą. Skelbimuose esanti informacija vėliau papildomai gali būti neteikiama.
35. Supaprastintų pirkimų atveju, kai apie pirkimą neskelbiama ir pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas, taip pat atliekant mažos vertės pirkimus, pirkimo dokumentuose gali būti pateikiama ne visa 34 punkte nurodyta informacija, jeigu perkančioji organizacija mano, kad informacija yra nereikalinga.
36. Pirkimo dokumentai tiek��jams turi būti teikiami nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo ar kvietimo išsiuntimo tiekėjams dienos iki pasiūlymo pateikimo termino, nustatyto pirkimo dokumentuose, pabaigos. Pirkimo dokumentai pateikiami to paprašiusiam tiekėjui nedelsiant, ne v��liau kaip per 1 darbo dieną, gavus prašym��.
37. Pirkimo dokumentai, tarp jų ir kvietimai, pranešimai, paaiškinimai, papildymai, tiekėjams pateikiami asmeniškai, siunčiami registruotu laišku, faksu, elektroniniu paštu ar skelbiami interneto svetainėje (CVP IS, perkan��iosios organizacijos ar kitoje interneto svetainėje), kaip perkančioji organizacija nurodo skelbime apie pirkimą. Pirkimo dokumentai negali būti teikiami (skelbiami) anksčiau nei apie pirkimą paskelbta, neskelbiamo pirkimo atveju – pateikti kvietimai dalyvauti pirkimo procedūrose. Pirkimo dokumentus skelbiant internete, interneto adresas turi b��ti nurodytas skelbime apie pirkimą.
38. Už pirkimo dokumentus perkančioji organizacija iš vis�� tiekėjų gali imti vienodo dydžio užmokestį, kur�� sudaro dokumento kopijavimo ir pateikimo tiekėjams faktinės išlaidos. Už pirkimo dokumento vertimą į u��������sienio kalbą gali būti imamas papildomas užmokestis. Jį sudaro vertimo į užsienio kalbą išlaidos.
39. Tiekėjas gali paprašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų pirkimo dokumentus. Perkančioji organizacija atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija �� gautą prašymą atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė pirkimo dokumentus, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti paaiškinimą. Jei pirkimo dokumentai buvo skelbti internete, ten pat paskelbiami pirkimo dokumentų paaiškinimai. Atsakymas turi būti siunčiamas taip, kad tiekėjas jį gautų ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
40. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, o paskelbta informacija tikslinama patikslinant skelbimą ir, vadovaujantis protingumo kriterijumi, nukeliant pasiūlym�� pateikimo terminą.
41. Jeigu perkančioji organizacija rengia susitikimą su tiekėjais, ji surašo šio susitikimo protokolą. Protokole fiksuojami visi šio susitikimo metu pateikti klausimai dėl pirkimo dokumentų ir atsakymai į juos. Protokolas visiems pirkimo procedūrose dalyvaujantiems tiekėjams turi būti išsiųstas taip, kad tiekėjai jį gautų ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlym�� pateikimo termino pabaigos.
42. Jeigu perkančioji organizacija pirkimo dokumentus paaiškina (patikslina) arba surengia susitikimą su tiekėjais arba jei ji negali pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimo protokolų pateikti taip, kad visi tiek��jai juos gautų ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ji privalo perkelti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolus.
43. Pranešimai apie kiekvieną pirkimo pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą išsiunčiami visiems tiekėjams, kuriems buvo pateikti pirkimo dokumentai. Jei pirkimo dokumentai skelbiami internete, ten pat paskelbiama apie termino nukėlimą. Šių Taisyklių III skyriuje nurodytuose leidiniuose apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą galima neskelbti, jeigu nekeičiama kita skelbime apie pirkim�� paskelbta informacija ir jeigu nepaskelbus apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą nebus pažeisti Taisyklių 5 punkte nurodyti pirkimų principai.

V.REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI

44. Pirkimo dokumentuose nustatant pasiūlymų (projektų) ir paraiškų rengimo ir pateikimo reikalavimus, turi būti nurodyta, kad:
44.1. paraiška ir pasiūlymas turi būti pateikiami raštu ir pasirašyti tiekėjo ar jo įgalioto asmens;
44.2. ne elektroninėmis priemonėmis teikiami pasiūlymai turi būti įdėti į voką, kuris užklijuojamas, ant jo užrašomas pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Jeigu perkančioji organizacija numato pasiūlymus vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, vertinant ekspertinių vertinimų metodais, tai pirkimo dokumentuose nurodo, kad tiekėjai pasiūlymo kainą pateiktų viename užklijuotame voke, o likusias pasiūlymo dalis (techninius pasiūlymo duomenis ir kit������ informaciją bei dokumentus) – kitame užklijuotame voke. Šie abu vokai turi būti įdėti į bendrą voką, jis taip pat užklijuojamas, ant jo užrašomas pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Reikalavimas pasiūlymą pateikti dvejuose vokuose netaikomas, pirkimą atliekant skelbiamų deryb�� būdu ar apklausos būdu, kai pirkimo metu gali b��ti deramasi dėl pasiūlymo sąlygų;
44.3. ne elektroninėmis priemonėmis teikiami projektai pateikiami užklijuotoje pakuotėje su ant pakuotės užrašytu projekto devizu (trumpu projekto idėjos apibūdinimu). Kartu su projektu pateikiamas atskiras u��klijuotas vokas su užrašytu tuo pačiu devizu. Voke turi būti įdėtas projekto devizo šifras – tiekėjo pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono bei fakso numeriai ir projekto galiojimo užtikrinimo dokumentai (jeigu buvo reikalaujama). Atviro projekto konkurso atveju į šį voką įdedami tiekėjų kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai;
44.4. elektroninėmis priemonėmis teikiami pasiūlymai (projektai) ar paraiškos turi būti pateikti su saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio para��o įstatymo nustatytus reikalavimus;
44.5. Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti si��lu, kuris neleistų nepažeidžiant susiuvimo į pasiūlymą įdėti naujus, išpl��šti esančius lapus ar juos pakeisti. Pasiūlymo paskutiniojo lapo antroje pusėje siūlas u��klijuojamas popieriaus lapeliu, ant kurio nurodomas pasiūlymo lapų skaičius ir patvirtinama tiek��jo arba asmens, įgalioto pasirašyti tiekėjo vardu, parašu kartu nurodant pasirašančiojo asmens vardą, pavardę ir pareigas. Kartu su kitais pasiūlymo lapais įsiuvama ir sunumeruojama pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopija, o pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas neįsiuvamas ir nenumeruojamas. Tuo atveju, kai pasi��lymas yra didelės apimties ir susideda iš kelių dalių, šis reikalavimas taikomas kiekvienai pasiūlymo daliai. Šio punkto reikalavimai netaikomi, kai perkant apklausos būdu pasiūlymą prašomas pateikti vienas tiekėjas.
45. Pirkimo dokumentuose gali būti reikalaujama, kad konkurso dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus ir kokiai pirkimo daliai atlikti jis ketina pasitelkti. Toks reikalavimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.

VI. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

46. Atliekant supaprastinus pirkimus, i��skyrus mažos vertės pirkimus, techninė specifikacija rengiama vadovaujantis Viešųjų pirkim�� įstatymo 25 straipsnio nuostatomis. Tačiau rengiant techninę specifikaciją mažos vertės pirkimams, turi būti užtikrintas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytų principų laikymasis.
47. Kiekviena perkama prekė, paslauga ar darbai turi būti aprašyti aiškiai ir nedviprasmiškai, aprašymas negali diskriminuoti tiekėjų bei turi užtikrinti jų konkurenciją.
48. Techninė specifikacija nustatoma nurodant standartą, technin�� reglamentą ar normatyvą arba nurodant pirkimo objekto funkcines savybes, ar apibūdinant norimą rezultatą arba šių būdų deriniu. Šios savybės bei reikalavimai turi būti tikslūs ir aiškūs, kad tiekėjai galėtų parengti tinkamus pasiūlymus, o perkančioji organizacija įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų.
49. Rengiant techninę specifikaciją, nurodomos pirkimo objekto arba pirkimo objekto panaudojimo tikslo ir sąlygų savybes (pvz. našumas, matmenys, energijos suvartojimas, norima gauti nauda naudojant pirkimo objekt�� ir pan.) ir reikalavimų šioms savybėms reikšmes. Reikšmės nurodomos ribiniais dydžiais (���ne daugiau kaip ….“, „ne mažiau kaip ….“) arba reikšmių diapazonais („nuo …. iki….“). Tik pagrįstais atvejais reikšmės gali būti nurodomos tiksliai („turi būti lygu …“). Visus pirkimo objektui keliamus techninius reikalavimus turi būti įmanoma išmatuoti ar kitokiu būdu patikrinti.
50. Paslaug�� pirkimo atveju techninėje specifikacijoje nurodomas paslaugų pobūdis ir jų teikimo vieta, nustatomi kartu su paslaugomis tiekiamų prekių ar atliekamų darbų techniniai reikalavimai. Prekių pirkimo atveju techninėje specifikacijoje nustatomi ir kartu su prekėmis tiekiamų paslaugų ar atliekamų darbų techniniai reikalavimai. Perkant darbus, nurodoma darbų atlikimo vieta bei reikalavimai kartu perkamoms paslaugoms, prekėms.
51. Pirkimo dokumentuose nurodant standartą, turi būti nurodytas arba Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, arba Europos standartas, o jeigu šių standartų nėra ��� tarptautinis standartas ar kitas Nacionalinės standartizacijos institucijos patvirtintas normatyvinis dokumentas, kartu nurodant, kad tiekėjai gali remtis nurodytiems standartams lygiaverčiais kitais Europos Sąjungos valstybių narių nacionalini�� standartizacijos institucijų patvirtintais normatyviniais dokumentais.
52. Rengiant techninę specifikaciją, negalima nurodyti konkrečios prekės, gamintojo ar tiekimo ��altinio, gamybos proceso, prekės ženklo, patento, kilmės šalies, išskyrus atvejus, kai neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pirkimo objekto arba reikalingą pirkimo objektą gali pasiūlyti tik vienintelis tiekėjas. Šiuo atveju privaloma nurodyti, kad savo savybėmis lygiaverčiai objektai yra priimtini, įrašant žodžius „arba lygiavertis”.
53. Funkciniai reikalavimai gali apimti ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Pirkimo dokumentuose galima nustatyti tam tikrus reikalavimus, pavyzd��iui, gamybos būdui ar pagrindinėms naudojamoms medžiagoms (maisto produktai neapdoroti kenksmingomis medžiagomis, tam tikra naudojamų medžiagų dalis pagaminta i�� perdirbtų žaliavų, energija pagaminta iš atsinaujinančių energijos šaltinių) arba tam tikrų produktų grupių arba paslaugų poveikiui aplinkai. Perkančioji organizacija, nustatydama reikalavimus, gali remtis standartais ar ekologiniais ženklais. Šiuo atveju, ji nurodo standartuose ar ekologiniuose ženkluose keliamus reikalavimus objekto savybėms ir kaip atitikimą šiems reikalavimams priima oficialių institucijų išduotus dokumentus ar gamintojo patvirtinimą.
54. Teisės aktuose nustatytiems prekių, darbų ar paslaugų atitikimui privalomiesiems techniniams reikalavimams gali būti papra����yta pateikti oficialių institucijų išduotų dokumentų.
55. Pirkimo dokumentuose gali būti reikalaujama pateikti tiekėjo tiekiamų prekių, atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų aprašymus, pavyzdžius ar nuotraukas. Jeigu pirkimo objektas yra sudėtingas ar specialiosios paskirties, galima konkurso dokumentuose paprašyti tiekėjo leidimo apži��rėti pirkimo objektą ar pareikalauti, kad tiekėjo pateikt�� informaciją įvertintų nepriklausomi ekspertai.

VII. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS PATIKRINIMAS

56. Siekiant įsitikinti, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį, vadovaujantis Viešųjų pirkimų ��statymo