Apie LSPA

LIETUVOS SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ ASOCIACIJA (LSPA)

Lietuvos socialinių pedagogų asociacija (LSPA) yra nevyriausybinė organizacija, kurios tikslas vienyti Lietuvos socialinius pedagogus ir socioedukacinio darbo specialistus. Pagrindiniai LSPA uždaviniai susiję su socioedukacijos specialistų kvalifikacijos k��limu, tarpinstitucinio bendradarbiavimo užtikrinimu bei dalyvavimu, kuriant socialinės paramos sistemą vaikams ir jų šeimoms.

LSPA pagrindinės veiklos kryptys:

  1. Socialinių programų ir projekt�� rengimas bei įgyvendinimas.
  2. Kvalifikacinių seminarų, konferencijų vykdymas.
  3. Lietuvos ��statyminės bazės, reglamentuojančios socialinių pedagogų veiklą tobulinimas.
  4. Socialinės partnerystės plėtra.

Pagrindinės institucijos, su kuriomis nuolat bendrauja ir bendradarbiauja Asociacija: LR švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus pedagoginis universitetas, NVO vaikams Konfederacija, VšĮ ���Apsisprendimas” ir kitos.

Dauguma (apie 92 proc.) organizacijos narių turi bakalauro arba magistro aukštąjį išsilavinimą, 4 Asociacijos valdybos nariai – socialinių mokslų (07S) daktaro laipsnį, 1 – habilituotas socialinių mokslų (07S) daktaras.


Šiuo metu organizacija vienija 150 narių. Per paskutinius 5 metus asociacija yra įgyvendinusi daugiau kaip 20 nacionalinių ir tarptautinių projektų.


Svarbiausi vykdyti projektai:

  1. 2003-2004 m. Socialinių pedagogų kvalifikacijos kėlimas (Socialinių pedagogų etatų steigimo švietimo įstaigose programa). Finansavimo šaltinis: LR Švietimo ir mokslo ministerija. Pasiekti rezultatai: Organizuotas 850 socialinių pedagogų kvalifikacijos kėlimas 9 šalies apskrityse.
  2. 2004-2007 m. Mes kartu – šeima (Dienos centrų programa). Finansavimo šaltinis: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pasiekti rezultatai: 90 vaikų organizuotas neformalus papildomas ugdymas, vaikams ir jų šeimoms teikiama socialinė psichologinė pagalba.
  3. Vaikų iškrentančių iš bendrojo lavinimo sistemos skaičiaus mažinimas, stiprinant prevencinių grupių veiklą ugdymo institucijose. Finansavimo šaltinis: ES struktūriniai fondai. Pasiekti rezultatai: įgyvendinant projektą sukurta naujoviška saugios mokyklos sudarymo mechanizmo k��rimo programa, pagal ją apmokyti konsultantai, mokykloje suburtos ir apmokytos prevencinio darbo komandos. Sukurti ir praktiškai aprobuoti kvalifikacijos tobulinimo moduliai, parengta metodin�� medžiaga prieinama visoms mokykloms, kurios nori pasekti saugios ir draugiškos mokyklos pavyzdžiu.
  4. 2006 m. vykdyti socialinių pedagog�� kaip profesinio informavimo konsultantų mokymai ugdymo institucijose. Finansavimo šaltinis: LR Švietimo ir mokslo ministerija. Pasiekti rezultatai: organizuoti 2 dienų seminarai 200 socialinių pedagogų; parengta ir pateikta seminarams metodinė medžiaga.
  5. 2005-2006 m. Tu – Lietuvos pilietis (Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas). Finansavimo šaltinis: LR ��vietimo ir mokslo ministerija. Pasiekti rezultatai: pagal adaptuotą „Piliečio” metodiką apmokyta 2100 Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokinių.
LSPA įstatai
LSPA įstatai